Maják Zvírotice | Logo

Ubytovací řád

 1. Ubytování hostů v penzionu Maják (dále jen penzion) se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené dle ustanovení § 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě penzion poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu a ubytovaný (dále také „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem či obchodními podmínkami.
 2. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné či e-mailové potvrzení objednávky rezervace nebo vyplněním webového formuláře.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb penzionu.
 4. Penzion zaručuje všem hostům poskytování kvalitních služeb odpovídající dané kategorii.
 5. Při příjezdu do penzionu je host povinen předložit platný doklad totožnosti – občanský průkaz nebo pas. Na základě jeho předložení je zapsán do evidenční knihy a následně ubytován.
 6. Po zapsání do evidenční knihy je hostu předán klíč od apartmánu. Host je povinen předejít ztrátě, zničení či poškození tohoto klíče. Při opuštění penzionu by měl ponechat klíč na recepci. Při ztrátě klíče je penzion oprávněn vyžadovat náhradu škody, která pokryje výměnu zámku dveří.
 7. Počet osob v apartmánu odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Hosté nesmí bez souhlasu penzionu přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
 8. Ve zvláštních případech (např. z důvodu havárie, pozdního příjezdu, apod.) může penzion nabídnout jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, avšak nesmí se podstatně lišit od potvrzené objednávky v krajních případech se může jednat o vrácení peněz.
 9. Host je povinen při příjezdu do penzionu upozornit recepci na své případné zdravotní problémy (invalidita, poškození zraku, sluchu apod.). Tato informace může pomoci zabezpečit v případě potřeby lékařskou pomoc či snadnou evakuaci hostů v případě požáru či jiných vážných havárií.
 10. Užívání zařízení penzionu je zakázáno osobám postiženým infekčními nemocemi.
 11. V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho apartmán je již rezervován pro jiného hosta, není penzion povinen automaticky prodloužit jeho pobyt. Je-li volný jiný apartmán, může jej hostovi nabídnout.
 12. Pokud host požaduje ubytování v dřívějším čase než je obvyklý čas pro ubytování – od 16 hodin, nemusí penzion tomuto požadavku vyhovět.
 13. Penzion nezodpovídá za cennosti, které si host zanechal na pokoji či jejich ztrátu.
 14. Apartmán je vybaven veškerým vybavením dle dané kategorie penzionu. Žádáme hosty, aby nepřemisťovali zařízení a nábytek a neprováděli žádné podstatné změny, Škody vzniklé manipulací může penzion po hostu vyžadovat.
 15. Z bezpečnostních důvodů může host v apartmánu používat pouze elektrické spotřebiče, sloužící k jeho osobní hygieně (např. fén, holicí strojek, apod.). Rovněž může host využívat nízkopříkonové elektrické spotřebiče sloužící k osobní potřebě, např. notebooky, nabíječky apod. Je zakázáno používat rychlovarné konvice, různé ohřívače vody, žehličky atd., vyjma těch, kterými je pokoj vybaven, či které byly hostu zapůjčeny. Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
 16. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých v apartmánu či v prostorách penzionu. Za případné škody způsobené dětmi v penzionu i v jeho okolí nesou plnou odpovědnost jejich rodiče či doprovod.
 17. Psi mohou být ubytováni jen se souhlasem penzionu a za předpokladu, že host prokáže očkovací průkaz a tím nezávadnost psa. Host nese plnou odpovědnost za chování svého zvířete v penzionu a je povinen nahradit případnou škodu, která byla zvířetem způsobena. Cena za umístění zvířete se účtuje podle platného ceníku. V případě hlučnosti či poškozování si penzion vyhrazuje právo rezervaci ihned a bez náhrady ukončit. Ukončením rezervace není nijak dotčeno nutnost uhradit již odbydlené noci.
 18. Za škody způsobené hostem na majetku penzionu a jeho okolí odpovídá host podle platných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku 89/2012 Sb.
 19. Host má právo využít a připojit svá elektronická zařízení pomocí Wi-Fi k síti penzionu. Host nesmí využívat připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření sítě. Penzion však nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači hosta. Penzion doporučuje používat vlastní firewall pro přístup k internetu. Vzhledem k poloze penzionu může být připojení slabé a proto penzion doporučuje síť využívat pouze k prohlížení.
 20. V době od 22.00 – 07.00 hodin e v penzionu a jeho okolí noční klid. Žádáme hosty, aby jej dodržoval.
 21. Při odchodu z apartmánu je host povinen uzavřít okna či balkónové dveře, vodovodní kohoutky a zavřít a vstupní dveře. Pokud dveře a okna nebudou řádně uzavřeny, penzion nepřebírá odpovědnost za bezpečnost osobních věcí hosta zanechaných na apartmánu.
 22. Při odjezdu z penzionu je host povinen odevzdat klíče od apartmánu na recepci.
 23. Návštěvy v apartmánu může host přijímat pouze s vědomím penzionu. Každá návštěva musí být zapsána do knihy.
 24. Snídaně podáváme po domluvě hostům na apartmán či v případě většího počtu osob v restauraci v době od 8:00 – 9:00 hodin.
 25. V den příjezdu je apartmán hostovi k dispozici od 16.00 hod. V den odjezdu je host povinen uvolnit apartmán nejpozději do 10.00 hod. Pozdější uvolnění povoluje pouze penzion; je třeba žádat nejméně jeden den předem.
 26. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen zaplatit cenu v souladu s předem dohodnutou cenou. Ceníky ubytování a jednotlivých služeb jsou k dispozici v recepci či na webových stránkách.
 27. Penzion požaduje od hosta zásadně platbu předem nebo zálohu na úhradu ubytování.
 28. Host může odstoupit od smlouvy o ubytování před uplynutím dohodnuté doby. Penzion si vyhrazuje právo účtovat na úhradu škody, která penzionu vznikne předčasným ukončením pobytu hosta, storno poplatky v plné výši pobytu.
 29. Z důvodu bezpečnosti mohou být společné prostory penzionu snímány kamerou. V souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou záznamy z kamery uchovávány nejdéle po dobu 3 dnů.
 30. Penzion umožňuje parkování zdarma na místě vyhrazené k apartmánu. Penzion nepřebírá poskytnutím parkovacího místa žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé na vozidle.
 31. Host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej, řádně užívat prostory penzionu, udržovat čistotu a pořádek, chránit vybavení a zařízení před poškozením; způsobenou škodu bezodkladně oznámit.
 32. Host je povinen dodržovat všechna ustanovení „Ubytovacího řádu“, bezpečnostní a protipožární předpisy. V případě, že je poruší, nebo i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje své povinnosti či překračuje svá práva, je penzion oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování s hostem před uplynutím dohodnuté doby. Případné způsobené škody je povinen host v plné výši uhradit.
 33. Host nesmí bez souhlasu penzionu provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek atd.)odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování a vynášet potraviny a jídla z prostor restaurace, v budově penzionu kouřit a používat otevřený oheň, nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.
 34. Stížnosti a návrhy na zlepšení činnosti přijímá vedení penzionu.

Tento „Ubytovací řád“ nabývá účinnosti dne 1. 4. 2020

 Velice náš těší, že jste si vybrali právě náš penzion a věříme, že budete mít příjemný pobyt.