Maják Zvírotice | Logo

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 PENZIONU MAJÁK ZVÍROTICE

Poskytovatelka ubytování: Vilímová Markéta IČO: 70358397 Zvírotice 45, Dublovice

1. Obecná ustanovení

Poskytovatelka Vilímová Markéta  IČO: 70358397 (dále jen „Ubytovatel“), tímto vydává ve smyslu ust, § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“):Předmětem těchto VOP Ubytovatele je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb objednateli (dále jen „Klient“). VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi Ubytovatelem a Klientem. Potvrzením Nabídky Ubytovatele, resp. rezervace Klienta (dále jen „Rezervace“), uznává Klient následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

2. Rezervace služeb

Objednat pobyt v Penzionu Maják Zvírotice lze pouze vyplněním a odesláním webového formuláře, nebo telefonicky a v takovém případě je však objednávka považována za přijatou až po odeslání webového formuláře. Rezervaci může provést Klient pro sebe nebo ve prospěch třetí osoby. Rezervaci Ubytovatel potvrdí Klientovi po úhradě ubytování na e-mail, který je uveden v rezervaci. Rezervace (Objednávka) musí obsahovat:
• jméno a příjmení Klienta
• termín pobytu
• kontaktní údaje Klienta: telefonní číslo, adresu trvalého bydliště, e-mail
• způsob úhrady
• počet objednaných osob ve struktuře dospělé osoby x děti (u dětí věk)
• druh a počet objednaných doplňkových služeb (snídaně, ubytování zvířete)

Rezervace je potvrzena platbou přes platební bránu a tím je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.

3. Platební podmínky

Klient při příjezdu zaplatí vratnou kauci 2.500 Kč za apartmán. Cenu za ubytování a služby, je Klient povinen uhradit:

 1. Platební kartou formou online platby přes platební brána ComGate
 2. platba bankovním převodem přes platební brána ComGate
 3. ve výjimečných případech po předchozí telefonické dohodě v hotovosti k rukám Ubytovatele oproti příjmovému pokladnímu dokladu.

Ceny jsou uvedeny v rezervačním formuláři na stránkách penzionu a je v nich zahrnut ubytovací a lázeňský poplatek, spotřeba energií a úklid. Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Terms and Conditions

 Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Terms and Conditions

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět na naše stránky. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci Vaší rezervace.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: zc.etagmocobfsctd@aropdop-ybtalp
Tel:  +420 228 224 267

4. Práva a povinnosti Klienta

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzená rezervace. Klient je povinen na této rezervaci překontrolovat správnost údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně penzion e-mailem nebo telefonicky. Při nástupu se klient prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Po splnění uvedených formalit je klient ubytován a jsou mu poskytnuty další informace k pobytu či k dalším objednaným službám. Klient má právo užívat po dohodnutou dobu přidělený apartmán. Apartmán se předává Klientovi vždy od 16:00 – 18:00 hodin, ledaže se Ubytovatel s Klientem dohodnou jinak. Klient je povinen zacházet s majetkem Ubytovatele šetrně. Každou zjištěnou závadu nebo škodu na zařízení je Klient povinen neprodleně nahlásit Ubytovateli. Klient je povinen udržovat pořádek a čistotu v apartmánu a všech dalších společných prostorách ubytovacího zařízení. Klient je povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 – 7:00 hodin. Klient je povinen zabezpečit soukromé (vnesené) věci tak, aby nemohlo dojít k jejich odcizení. Ubytovatel tyto věci nepojišťuje a vzhledem k charakteru ubytovacího zařízení a provozním podmínkám za tyto věci neručí.  Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Bližší podmínky reklamace stanoví Reklamační řád, který je nedílnou součástí VOP.  Klient je povinen při nástupu do ubytovacího zařízení převzít svazek klíčů. Ztrátu svazku klíčů, nebo jeho částí, je Klient povinen neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit Ubytovateli. Svazek klíčů je majetkem ubytovatele, při ztrátě je Klient povinen uhradit výdaje spojené s výměnou vložky, klíčů apod., resp. další náklady, které bude Ubytovatel nucen vynaložit na odstranění touto ztrátou vyvolaných následků.

Klient odpovídá za osoby, které za ním přišly na návštěvu po celou dobu jejich pobytu v objektu, a je povinen je doprovázet při jejich průchodu společnými prostorami objektu. Pro návštěvy Klienta platí stejné povinnosti jako pro Klienta. Ubytovatel má právo, podle vlastního uvážení, neumožnit vstup jiné osobě do objektu a nebo takovou osobu následně z objektu vykázat.

Klient ručí a odpovídá Ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on nebo jeho host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle Klienta využívají služeb Ubytovatele. Klient je povinen předat apartmán Ubytovateli ve stavu v jakém jej převzal.

V případě, že Klient nepředá Ubytovateli apartmán ve stavu v jakém jej převzal, je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše nákladů spojených s uvedením apartmánu do původního stavu. Klient je povinen uvolnit apartmán v den odjezdu do 10:00 hodin, pokud se s Ubytovatelem nedohodl jinak. V případě, že Klient neuvolní apartmán ve stanoveném čase, je Ubytovatel oprávněný Klientovi účtovat další pobytový den nebo osobní zavazadla Klienta vystěhovat a zajistit, aby nedošlo k omezení práv dalších Klientů.

 

Klientovi je zakázáno:

 • umožnit vstup, pobyt a přespání v ubytovacím zařízení třetím osobám, půjčovat klíče od ubytovacího zařízení třetím osobám,
 • přemisťovat nábytek a jiné vybavení do jiných pokojů nebo prostor bez souhlasu ubytovatele,
 • kouřit v prostorách penzionu
 • vnášet do ubytovacího zařízení a mít v užívaném prostoru resp. pokoji: hořlavé, výbušné a zápalné látky, zbraně, drogy (vč. marihuany), neskladné předměty, plynové spotřebiče, elektrické přímotopné spotřebiče, elektrické varné plotýnky apod.,
 • znečišťovat či jinak znehodnocovat společné prostory a okolí ubytovacího zařízení.

 

Podmínkou pro pobyt v ubytovacím zařízení Ubytovatele je zejména dodržování základních pravidel společenského soužití, tolerance a vzájemného respektu ve smyslu občanského zákoníku, dodržování nočního klidu, dodržování pořádku a čistoty ve všech prostorách uvnitř objektu a v jeho bezprostředním okolí. Za porušení povinností uvedených těchto VOP je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše 2 000 Kč. Právo na ubytování v ubytovacím zařízení zaniká k poslednímu dni ubytování uvedenému v potvrzení objednávky ubytování Ubytovatelem. Právo na ubytování zaniká okamžitě, jestliže Klient poruší tyto VOP nebo hrubým způsobem porušil pravidla společenského soužití dle dohody. V takovém případě může Ubytovatel ukončit ubytovací služby i bez nároků na vrácení zbývající částky za ubytování. Právo na ubytování v ubytovacím zařízení zaniká posledním dnem do doby, na kterou jsou ubytovací služby uhrazeny. Klient je povinen opustit apartmán a předat Ubytovateli jej včetně všech náležitostí do 10:00 hodin. Nedodržení této povinnosti podléhá pokutě 1.000,-Kč. V případě skončení ubytování nemá Klient nárok na přidělení náhradního ubytování. V případě, že Klient nevyklidí ubytovací prostor ve smyslu předchozího odstavce, je Ubytovatel oprávněn majetek Klienta na náklady Klienta vystěhovat. Ubytovatel v těchto případech schraňuje majetek Klienta po dobu 2 týdnů ve svých prostorách a po této době jej může zlikvidovat a nebo pro odvoz a schraňování věcí Klienta najme firmu. Klient pro takový případ zmocňuje Ubytovatele, aby jeho jménem, jako složitel na toto uzavřel smlouvu s vybraným schovatelem, a to za běžných obchodních podmínek.

5. Práva a povinnosti Ubytovatele

Ubytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech poskytnout Klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se nijak podstatně neliší od potvrzené objednávky. Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat. Ubytovatel může prodloužit pobyt Klientovi jen v případě, že má Ubytovatel k dispozici volnou kapacitu. V případě, že Klient ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, Ubytovatel má právo účtovat Klientovi částku za celý pobyt včetně služeb. Ubytovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb Klientovi a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku Klienta na vrácení peněz, když:
 • Klient úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek Ubytovatele, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného společenského chování, morálkou nebo obtěžuje svým chováním třetí osoby,
 • zdravotní stav Klienta ohrožuje zdraví třetích osob a personálu,
 • z důvodu zásahu vyšší moci.
Předané osobní údaje Klienta uvedené v objednávce pobytu je Ubytovatel oprávněn použít pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Ubytovatelem a Klientem.

6. Storno podmínky a nedojezd

Pokud Klient odstoupí od uzavřené smlouvy, je povinen hradit provozovateli níže uvedené storno poplatky z celkové ceny pobytu.

Storno poplatky činí:

 • 0 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy do 7 dní před smluveným datem zahájení pobytu,
 • 50 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy do 7 – 3 dny před smluveným datem zahájení pobytu,
 • 100% z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy méně jak 3 dny před smluveným datem zahájení pobytu.

Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a klientovi je účtováno 100% z ceny pobytu.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky ubytování. Pro skupinové pobyty mohou být sjednány jiné podmínky rezervace. Pokud Klient tyto podmínky neobdrží, je oprávněn si je vyžádat u Ubytovatele. Klient má povinnost se s podmínkami seznámit před uskutečněním rezervace a Ubytovatel k tomu zajišťuje podmínky prostřednictvím své webové prezentace, rezervačních formulářů, e-mailového vyjádření k předběžné rezervaci či na vyžádání. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 4. 2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně upraveny mezi Ubytovatelem a Klientem výlučně písemnou formou.

Ve Zvíroticích dne 16. 5. 2021
Markéta Vilímová
majitelka penzionu Maják Zvírotice